Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností PROMO-AIR s r.o. a Vámi jako objednatelem nebo příjemcem letenky na vyhlídkový let balónem.

Všeobecná ustanovení

 1. Společnost PROMO-AIR s r.o., IČ: 28091060 se sídlem České Budějovice, 370 07, Plav 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16713 (dále jen PROMO-AIR) má oprávnění provozovat letecké práce, vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny (dále služby).
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností PROMO-AIR a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije (dále klient). Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách PROMO-AIR s.r.o. www.letime-balonem.cz

Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi PROMO-AIR a klientem vzniká zaplacením zálohy nebo celé kupní ceny letenky. Klientem je myšlena osoba nebo firma, která služby společnosti PROMO-AIR kupuje nebo využívá. Koupí letenky, rezervací termínu služby nebo zaplacením zálohy klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami.
 2. Objednávkou služby souhlasí klient s tím, že údaje o jeho osobě budou u firmy PROMO-AIR uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. PROMO-AIR se tímto zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní potřebu a nebude je předávat dále třetím osobám.

Předmět smlouvy

Vyhlídkový let balonem

 • Klient se s posádkou balónu setká na předem domluveném místě. O místě startu a uskutečnění letu nebo zrušení letu rozhoduje velitel balónu (dále pilot). Pilot má rovněž pravomoc změnit místo a čas odletu i v případě, že dojde ke zhoršení či nebudou od samého počátku v daném místě příznivé geomorfologické či klimatické podmínky, které by mohli mít negativní vliv na průběh letu. Před startem jsou klienti poučeni o chování během přípravy a letu balonem. Posádka připravuje balón k letu, klienti mohou pomáhat. Balón letí vždy po větru a místo přistání pilot hledá v poslední fázi letu. Doba letu je dána typem letenky. Skutečná doba letu může být zkrácena nebo prodloužena pilotem z důvodu bezpečného provedení letu, bez nároku na kompenzaci ceny. Balón je sledován doprovodnými vozidly, která zajišťují návrat klientů, posádky a techniky na místo setkání. Po přistání následuje dobrovolný tradiční balonářský křest větrem, zemí, ohněm a sektem a klientům jsou předány pamětní listy.

Letenka pro Vyhlídkový let balonem

 • Klient může využít službu pouze s platnou letenkou na vyhlídkový let balónem vydanou společností PROMO-AIR, nebo s platným certifikátem zprostředkující společnosti, která má s PROMO-AIR uzavřenu smlouvu o spolupráci.

Objednávka letenky

 • Klient si může objednat letenku na stránkách www.letime-balonem.cz, telefonicky, e-mailem, osobně v sídle firmy nebo u smluvních prodejců.

Dodání letenky

 • Letenku si lze vyzvednout osobně v sídle firmy nebo u smluvních prodejců, jinak je zaslána dle přání klienta, vždy doporučeně. Společnost PROMO-AIR nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci.

Cena letu balónem

 • Ceník nabízených služeb je vždy uveden na internetových stránkách PROMO-AIR www.letime-balonem.cz. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na dokladu o prodeji nebo na výzvě k platbě. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou uvedeny na internetové adrese www.letime-balonem.cz
 • K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení zásilky, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.
 • Jednotlivé slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami.

Platnost letenky

 • Platnost letenky zakoupené u PROMO-AIR s.r.o. je dva roky ode dne prodeje/objednávky/uhrazení zálohy.
  Platnost voucherů u slevových portálů Slevomat, Zapakatel a Hyperslevy je omezená. Pro zachování garance poskytnutí služby je nutná rezervace termínu v době platnosti voucheru.Pokud v době platnosti voucheru nebyla provedena žádná rezervace, voucher bez náhrady propadá, platnost voucheru NELZE PRODLOUŽIT. Rozhodně doporučujeme rezervovat co nejdříve, kvůli špatnému počasí se může let zrušit a riskujete tak propadnutí platnosti voucheru. Podmínky prodloužení platnosti naleznete níže. 
  Letenka i voucher jsou přenosné.
 • Pokud si klient objedná termín letu a ten není následně uskutečněn z důvodu nepříznivého počasí, je povinnen si prostřednictvím on-line rezervace zarezervovat nový termín.

 • Změna startovního místa z důvodu špatného počasí: Pokud klient nebude s navrženým místem a časem zahájení letu souhlasit, či se let neuskuteční pro nepřízeň počasí, zavazuje se PROMO-AIR nabídnout klientovi ještě postupně další dvě místa (místa mohou být totožná) a časy zahájení letu. Pokud mezi PROMO-AIR a klientem nebude v době trvání smlouvy dosaženo dohody o místě a času zahájení letu při respektování nabídkové povinnosti ze strany PROMO-AIR, považují se závazky PROMO-AIR plynoucí ze smlouvy za splněné a takto i smlouva. Klientovi, resp. objednateli nevzniká nárok na vrácení zaplacené kupní ceny, zálohy. PROMO-AIR se zavazuje postupovat v rámci své nabídkové povinnosti s maximálním úsilím o nalezení dohody s klientem. PROMO-AIR započne s plněním své nabídkové povinnosti zpravidla až po úhradě ceny služeb.

Prodloužení letenek a voucherů

 • Pokud měl klient v době platnosti voucheru rezervovány postupně minimálně 3 termíny letu a let se z důvodu nepřízně počasí neuskutečnil, bude mu na jeho žádost platnost letenky či voucheru prodloužena o dalších 6 měsíců ZDARMA.
 • Pokud měl klient v době platnosti voucheru rezervovány 1-2 termíny letu, má možnost nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení platnosti letenky či voucheru požádat e-mailem na info@letime-balonem.cz o prodloužení platnosti o 6 měsíců za poplatek 605,- vč. DPH   ( 500,- bez DPH) 
 • Pokud v době platnosti voucheru nebyla provedena žádná rezervace, voucher je po skončení platnosti propadlý, nelze ho již využít a platnost takového voucheru již NELZE PRODLOUŽIT.

   

Rezervace termínu

 • Letenky PRIVÁTního typu se rezervují telefonicky na tel.čísle +420 604 345 678, kde bude domluven termín, lokalita a podrobnosti letu. Pro vzlet privátního balonu je nutný travnatý pozemek o velikosti 50x50m bez drátů el.vedení a vzrostlých stromů, s povolením majitele. V případě, že nemáte vybrané žádné takové místo, nabízíme Vám naše standardní lokality
 • Letenky typu BASIC, BASIC DUO a ECONOMY -  (popř. vouchery od smluvních partnerů) se rezervují VÝHRADNĚ přes internetové rozhraní www.letime-balonem.cz/tabulka, kde je povinností pasažéra uvést číslo letenky (voucheru), telefonický kontakt a svou hmostnost. Při nedodržení těchto povinností nebo uvedení nepravdivých informací je koordinátor oprávněn ke zrušení rezervace. Pilot je oprávněn vyloučit pasažéra z letu balonem, pokud uvedená váha nesouhlasí, bez náhrady na jiný termín, letenka tím propadá. Uvedené časy v tabulce letů jsou pouze orientační, pilot si vyhrazuje právo čas změnit podle aktuálních meteorologických podmínek.
  VŽDY REZERVUJTE POUZE JEDEN TERMÍN, VÍCEČETNÉ REZERVACE NEJSOU PŘÍPUSTNÉ, AŽ TEPRVE POKUD VÁM PILOT SDĚLÍ, ŽE NENÍ LETOVÉ POČASÍ, ODBLOKUJE VAŠI LETENKU A VY SI TEPRVE POTÉ ZAREZERVUJETE DALŠÍ TERMÍN.
 • Lety probíhají po celý rok, je-li vhodné počasí. Balóny létají pouze ráno a večer (start asi 1 hodinu po východu a 1-2 hodiny před západem slunce). Pilot klientovi potvrdí konání letu a také čas a místo setkání, v čase který klient obdržel při rezervaci termínu v odpovědním e-mailu. V případě nepříznivé předpovědi meteorologických podmínek je let zrušen a klient si vybere v tabulce letů jiný termín.
 • V případě letenek BASIC, BASIC DUO a ECONOMY je let uskutečněn pouze v případě naplnění balónového koše minimálně 5 pasažéry u balónu 6ti místného, 6 pasažéry u balónu 7mi místného a 8 pasažéry u balónu 9ti místného. V případě nenaplnění tohoto počtu pasažérů je let zrušen a klient si vybere jiný termín na stránkách www.letime-balonem.cz/tabulka.

Zdravotní omezení

 • Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy a děti mladší osmi let nebo o výšce méně než 140 cm. Klienti mladší 15-ti let mohou letět pouze v doprovodu dospělé osoby, které převezme odpovědnost nad nezletilým klientem. Klienti ve věku 15–18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce. Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí. Klientům je doporučeno informovat předem posádku balónu o svých eventuálních omezeních, případně o své snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř ... ). Starší osoby by se měly při rozhovoru s operátorem PROMO-AIR nechat informovat o možném riziku. Klient s hmotností nad 100 kg je povinen informovat operátora PROMO-AIR při objednání termínu letu o své aktuální hmotnosti
 • Přeprava klienta může být odmítnuta, existuje-li podezření na požití alkoholu, drog či jiných omamných a psychotropních látek před letem – zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen.

Váhové omezení

 • Klient vážící více jak 130kg je povinen před rezervací termínu oznámit tuto skutečnost koordinátorce letů, která v daném letu sníží kapacitu o jednu osobu, současně je tento klient povinen před letem pilotovi zaplatit příplatek 2.000,- Kč za snížení kapacity.

Oděv a zavazadla klienta

 • Je doporučeno pohodlné, tmavé, sportovní oblečení a pevné boty. V koši balónu není větší zima než na zemi, není třeba se oblékat tepleji. Oděv může být během letu a přistání znečištěn.
 • V případě oblečení, které je nepřiměřené účelu, může být klient pilotem z přepravy vyloučen.
 • Filmování a fotografování je povoleno. Pouze domácí video pro vlastní potřebu. Za kamery, brýle, fotoaparáty a podobné předměty PROMO-AIR nemůže převzít žádné ručení. Vezme-li klient uvedené předměty s sebou, pak je sám odpovědný za jejich bezpečné opatrování během celého letu balónu, včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z klientů ručí klient, který veze tyto přístroje s sebou.
 • Podle leteckého zákona jsou klienti povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnost přepravy nebezpečných předmětů (zbraně, výbušniny, hořlaviny, sklo, ...).
 • V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí klient uposlechnout všech pokynů posádky.

Pojištění klienta

 • Každý klient je řádně pojištěn dle platných zákonů.
 • Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi a provozovateli, tedy PROMO-AIR.

Změna termínu letu klientem

 • Klient má právo termín letu změnit nebo stornovat. Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době delší než 24 hodin před dohodnutým časem setkání, neplatí žádný poplatek a může si dohodnout nový termín letu. Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době kratší než 24 hodin před dohodnutým časem setkání, má společnost PROMO-AIR právo požadovat storno poplatek ve výši až 100% ze smluvní ceny za požadovanou službu.
 • Pokud se klient nedostaví na místo setkání bez omluvy, letenka bude zrušena bez náhrady.
 • V případě, kdy klient nevyužije žádný z nabízených míst a termínů letu ve stanovené době, je letenka zrušena bez nároku na vrácení kupní ceny. V případě odstoupení klienta od smlouvy z jakéhokoliv důvodu je letenka zrušena bez nároku na vrácení zaplacené kupní ceny.

Provedení letu jinou firmou

 • V jednotlivých případech může PROMO-AIR pro realizaci letu použít jinou firmu, která splňuje stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená firma. Ručení velitele letadla se řídí dle platných zákonů o civilním letectví.

Reklamace a stížnosti

 • Nejjednodušší způsob, jak vyřešit problém, pokud se objeví, je zavolat zástupci společnosti PROMO-AIR. Podobně, pokud bude klient spokojen a bude chtít své pozitivní reakce sdělit, společnost PROMO-AIR tyto informace ráda přivítá na adrese: info@letime-balonem.cz

Závěrečné ustanovení

 • Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.9.2014

Tisknout


Garance profesionálního letu za nejnižší cenu

Našli jste někde levnější lety balonem? Kontaktujte násCenu snížíme tak, aby byla opravdu nejnižší.

RSS

Novinky

03. 08. 2017

Máme pro vás novu letenku. Zažijete s ní pravou fiestu!

Máme pro vás nový typ letenky! Letenka Fiesta je opravdovým splněným snem pro každého fanouška balónového létání.

Archiv novinek

Zasílání novinek e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Zasílání novinek e-mailem

© 2017, PROMO - AIR s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek